top of page

THÔNG BÁO VỀ LỊCH KIỂM TRA, KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 11 VÀ LỚP 12 NĂM HỌC 2023 – 2024 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI


Comments


bottom of page